Otázky o Bohu, 44

Je slavení Vánoc Božím příkazem, nebo tradicí vymyšlenou lidmi?

Období Vánoc bylo kdysi pro pohany především oslavou zimního slunovratu, který byl spojen s mnoha zvyky a tradicemi. Křesťanská církev se nejdříve pokoušela původní pohanské oslavy zrušit, ale protože byly mezi lidmi dlouhodobě a tím pádem i hluboce zakořeněné, nedařilo se jí to. Křesťanští představitelé se tedy rozhodli oblíbené období slunovratu využít pro oslavy narození Ježíše Krista a vánoční svátky soustředili právě do období oslav slunovratu. Vánoce byly křesťanskou církví uznány jako církevní svátky ve čtvrtém století našeho letopočtu a postupně se staly důležitou součástí kultury všech křesťanských národů. Přibližně od 16. století se slaví v takové podobě, jak je známe v současnosti, ale jak sami víme, pohanské prvky v nich stále zůstaly.

Pro křesťany je závazné to, co učí Bible a v Bibli žádnou výzvu k tomu, abychom oslavovali narození Ježíše Krista, nenajdeme. Jediné, co v Písmu vidíme, je prvotní církev, která se schází v den, kdy byl vzkříšen Pán, tedy v neděli, a společně uctívá vzkříšeného Krista. Ale nevidíme, že by původní novozákonní církev nějak slavila Vánoce nebo jakýkoliv jiný svátek (dokonce ani Velikonoce, což biblický svátek je).

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“ (Luk. 2,10)

Tohle by pro křesťany měl být ten pravý vánoční pozdrav. Ovšem, jak již bylo zmíněno, Vánoce jako takové nejsou v pravém slova smyslu křesťanským svátkem. Jsou to svátky ustanovené lidmi a nikde v Bibli o nich nenajdeme žádnou zmínku. Jejich původ je tedy dost nejasný. Přesto Písmo ohledně Kristova narození nemlčí. Mluví o něm jak Starý zákon, tak i Nový zákon. Vánoce tedy tradičně patří ke křesťanství, protože si připomínáme narození Pána Ježíše Krista. Vánoční příběh je o Spasiteli, který zachrání všechen lid z jeho hříchů. A v tomto slova smyslu je to velmi dobrá tradice, protože to je oslava narození Páně a děkování za největší Dar, který nám Bůh dal. Je to zároveň dobrá zpráva - evangelium.

Když Josef chtěl propustit Marii, protože zjistil, že je těhotná, anděl z nebe mu řekl tato slova:

„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“. (Mat. 1,20-21)

Dnes se nám tento rozměr Vánoc vytrácí, a proto bychom si ho měli připomínat. Vánoce se i pro křesťany stávají komerční a marketingovou záležitostí, jíž vévodí malý ježíšek, nebo tlustý vousatý chlapík v červeném oblečení, který jezdí na saních tažených soby. Vánoce jsou stále méně spojovány s narozením Krista. Jsou nahrazovány jinými „zajímavostmi“ a podstata – narození Spasitele – jim uniká.

Jeden britský kněz řekl - „Ztratili jsme Vánoce, stejně jako jsme ztratili Velikonoce a měli bychom tento výraz úplně vypustit, protože už dávno ztratil svůj posvátný význam. Sebrali nám ho už dávno a my si to musíme pouze uvědomit a přijmout to. Vánoce nám prostě unesl Santa na sobech“. Možná se nám to zdá trochu „přitažené za uši“, ale když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že je na tom kus pravdy… Zmiňovaný kněz dále tvrdí, že tím nechce říct, že by křesťané měli přestat Vánoce oslavovat. Ba naopak, chce, aby věřícím zůstal dostatečný prostor pro oslavu Božího narození, ne však v tak komerčním duchu, do jakého se Vánoce postupem času dostaly. Z Ježíše se totiž stal jen maličký ježíšek, který dětem nosí dárky a mnohdy nic víc… Předpokládám, že takovou oslavu narození Páně zakladatelé vánočních svátků v úmyslu neměli.

V současnosti naše tržní společnost má zcela určitě své vlastní důvody, proč každoročně očekává vánoční svátky. Zdá se, že každý rok se obchodní centra zdobí a spouštějí svou reklamní kampaň dříve a dříve. Cílem samozřejmě je, abychom nakoupili více dárků a utratili více peněz. Přiznejme si, že pro mnohé lidi se pak Vánoce mění v čas shonu, práce a vyčerpání a vlastní význam Vánoc, to, proč tento svátek slavíme, se ztrácí.

Navraťme se k té původní vánoční tradici oslavy narození Páně a napomozme tomu, aby Vánoce nebyly komerční záležitostí, ani ohňostrojem sobectví, smyslnosti a obžerství, ale prostou připomínkou Kristova narození. Neslužme pochybné tradici Vánoc spojené s mnoha pověrami, nebo i se snahou jen nalákat lidi do církevních budov nebo ukonejšit jejich svědomí tím, že se k sobě několik dní budou chovat hezky, ale pojďme sdílet s druhými biblickou zvěst, poselství evangelia, které mluví o narození Krista - Spasitele a Vysvoboditele z hříchů.

Takže i přesto, že o Vánocích se v Písmu opravdu nepíše, jsem ráda, že tento svátek můžeme svobodně slavit a chci vám popřát krásnou adventní i vánoční pohodu a radostnou oslavu narození Páně, protože si myslím, že dobré tradice se mají dodržovat. Na závěr ještě dodávám přání, které jednou řekl moderátor v Českém rozhlase, s tím, že se mu velmi líbilo a podle mě velmi zapadá do dnešní doby (podotýkám, že ten moderátor není obrácený křesťan).

Další informace