Otázky o Bohu, 43

Jaká je historie křesťanství?  (2.část)

Reformace
Během let se několik jednotlivců snažilo upozornit na nesprávnost teologických, politických a lidských práv Římské říše. Všichni však byli nějakým způsobem umlčeni. Ale v 1517 se německý mnich jménem Martin Luther postavil proti církevním praktikám a jejich hodnostářům. Sepsal 95 tezí, které obsahují Lutherovu kritiku toho, co považoval za zneužívání náboženství a 31. října 1517 je pověsil ve Wittenbergu na vrata místního kostela. Toto datum se dodnes považuje za začátek reformace a každoročně připomíná jako Den reformace.

Řím označil tyto teze za kacířské a vyzval Luthera k jejich odvolání. Lutherovy spisy byly páleny, ale on nadále odmítal autoritu papeže a své učení neodvolal.

Reformátoři, včetně Luthera, Kalvina a Zwingliho, se v mnohých bodech teologie odlišovali, ale byli v souladu ohledně důrazu na Bibli jako nejvyšší autoritou nad církevní tradici a fakt, že hříšníci jsou spaseni milostí skrze víru beze skutků (Efezským 2:8-9).
Přestože se katolicizmus navrátil na scénu v Evropě, a následovala série válek mezi protestanty a katolíky, reformace úspěšně narušila moc Římskokatolické církve a pomohla otevřít dveře moderní době.

Misijní věk
Mezi 1790 a 1900 projevila církev nebývalý zájem o misijní práci. Kolonizace otevřela oči k potřebě misií a industrializace poskytla lidem finanční možnost financovat misionáře. Misionáři šli po celém světě hlásajíce evangelium, a po celém světě se začínaly zakládat církve.

Moderní církev

V dnešní době římskokatolická a východní ortodoxní církev podniká kroky k napravení svého zničeného vztahu. Vztah mezi katolíky a luterány se zlepšil po omluvě papeže za smrt Jana Husa. Katolická církev je stále podřízená papeži, evangelická církev je nezávislá a má kořeny v reformované teologii. Církev v poslední době všeobecně také zažila vzestup letničního a charismatického hnutí, ekumenizmu, ale i různých kultů.

20. června 1955 byla v Praze založena Ekumenická rada církví v ČSSR, která zastřešila protestantské církve. Po roce 1989 se ERC více otevřela spolupráci i s katolickou církví.

Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako jediného Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě Boha Otce, Syna i Ducha svatého.

Co se můžeme naučit z naší historie

Jestli se nedozvíme z církevních dějin nic jiného, měli bychom alespoň připustit důležitost Kristových slov – „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch“ (Kolos. 3:16).

Každý z nás má mít možnost vědět, co říká Bible a žít podle toho. Ale když církev zapomene, co učí Bible a ignoruje, co učil Ježíš, přestane být Církví Kristovou a zavládne chaos.

Dnes je mnoho církví, ale jenom jedno evangelium. Proto bychom měli být opatrní a zachovávat v první řadě evangelium, a to předávat dál beze změny a Pán bude pokračovat v naplňování slibu milovat svou církev. „Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu“. (list. Judův 3).

Další informace