Galerie otců církve

Svědek Ježíše Krista - Mistr Jan Hus, 7 krát vyznamenán

Mistr Jan Hus je člověkem, který se rozhodl Ježíši Kristu celým srdcem důvěřovat, následovat jej, šířit jeho učení, pro něj pracovat, trpět i obětovat svůj život.

Důkazem, že jeho rozhodnutí bylo opravdu moudré, je skutečnost, že už byl 7 krát zvláštním způsobem vyznamenán.

Číst dál: Svědek Ježíše Krista - Mistr Jan Hus, 7 krát vyznamenán

John Wycliffe

(1320 - 1384)

Poslední den prosince uplyne 630 let od chvíle, kdy 31.12.1384 zemřel anglický teolog a univerzitní profesor na Oxfordské univerzitě John Wycliffe. Byl také nazýván „ranní hvězdou reformace“. Narodil se asi v roce 1320 v Yorkshiru. Od mládí byl studentem dychtícím po poznání a vzdělání. Asi v šestnácti letech nastoupil na Oxfordskou univerzitu. Postupně se stal jedním z nejuznávanějších myslitelů a nejučenějších mužů na celé univerzitě.

Číst dál: John Wycliffe

Matěj z Janova

Počátky života Matěje z Janova se rýsují ne úplně zřetelně. Narodil se někdy před rokem 1355, možná kolem roku 1350 patrně v Janově u Mladé Vožice, jeho otec byl zřejmě zemanem. Seznámil se s Milíčem z Kroměříže, poté studoval filozofii a teologii na pařížské univerzitě, což mu zajistilo kvalitní vzdělání. Do Čech se vrátil roku 1381.  Dlouho se mu nedařilo prosadit na žádnou výhodnou církevní pozici. Působil jako kanovníkem pražské kapituly a zpovědníkem u sv. Víta a lepší pozice dosáhl získáním fary ve Velké vsi u Podbořan na Lounsku.

Číst dál: Matěj z Janova

Polykarp za Smyrny

Polykarp je posledním apoštolským otcem. Žil zhruba v letech 69-156 n. l. Nedochovalo se o něm příliš mnoho zpráv. Podle tradice poslouchal vyučování apoštola Jana a ten jej také ustanovil biskupem v maloasijské Smyrně. Polykarp byl jedním z adresátů listů Ignáce Antiochijského. Sám napsal list do sboru ve Filipech, který byl průvodním dopisem ke sbírce listů Ignácových. V tomto dopise povzbuzoval filipské křesťany a kladl důraz na Kristovo skutečné lidství. Pokylarp se stal hlavním biskupem v Malé Asii a zasloužil se o vyloučení heretických markionitů z církve. V Římě jednal s papežem Anicetem I. o termínu slavení velikonočních svátků, neboť římský termín se lišil od termínu maloasijského. Také Polykarp ze Smyrny zemřel jako mučedník. Byl upálen. Podle spisu Umučení Polykarpovo, který je zřejmě nejstarší křesťanskou mučednickou zprávou, však oheň nemohl jeho tělo strávit, a proto byl proboden.

Hippolyt Římský

Datum narození tohoto prvního vzdoropapeže není známo, avšak mohl se narodit kolem roku 170. Byl žákem Ireneje z Lyonu, vzdělával se zřejmě také v Alexandrii, později se stal v Římě knězem. Hippolyt se dostal do sporu s papežem Zephyrinem (198-217) kvůli christologickým otázkám. Poté na římský biskupský (papežský) stolec nastoupil Kalixt, kterému Hippolyt vytýkal zmírňování pravidel církevní kázně, protože umožnil druhé pokání za hříchy týkající se sexuální oblasti, ačkoli do té doby církev tyto prohřešky považovala za smrtelné hříchy a neodpouštěla je. Tvrdil také, že Kalixt dostatečně nebojuje proti herezím. Hippolyt se proto za vlády Kalixta, nebo při volbě dalšího biskupa, nechal sám zvolit svými stoupenci do biskupské funkce v Římě. Jenže později byli Hippolyt i tehdejší oficiální biskup Pontianus odsouzeni a deportováni na Sardinii, kde mezi nimi došlo k usmíření a schizma tak mohlo skončit. Hippolyt také na Sardinii kolem roku 235 zemřel.

Číst dál: Hippolyt Římský

Ireneus z Lyonu

Datum narození tohoto významného církevního otce lze určit jen velmi přibližně. Patrně se narodil mezi léty 130-160, nebo ještě dříve v Malé Asii, asi ve Smyrně. Setkal se s biskupem Polykarpem ze Smyrny a stal se možná jeho žákem. Neznáme ani důvody, které jej přiměly opustit Malou Asii a přesídlit do Galie. Stal se presbyterem ve městě Lugdunum (dnešní Lyon) a jeho sbor jej roku 177 či 178 poslal jako svého vyslance k papeži. Po svém návratu se stal biskupem. Když se papež a maloasijské církve svářili v otázce data slavení Velikonoc a papež tyto obce exkomunikoval, nabádal ho Ireneus ke smíru a k jejich opětovnému začlenění do společenství církve. Věnoval se také misijní práci.

Číst dál: Ireneus z Lyonu

Origenes

Origenes přišel na svět kolem roku 185 n. l. zřejmě v egyptské Alexandrii. Jeho otec zemřel jako mučedník a jeho syn chtěl jako horlivý křesťan také podstoupit mučednickou smrt, avšak matka mu v tom zabránila. Origenes se stal učitelem a uznávaným učencem. V Caesareji se mu dostalo kněžského svěcení, které však alexandrijský biskup neuznal a Origena exkomunikoval. Ten se tedy vydal do Palestiny, kde nebyla jeho exkomunikace místním biskupem uznávána. V Caesareji založil vlastní školu. Za pronásledování v době vlády císaře Decia byl mučen, aby se zřekl víry, ale Origenes vytrval. Zemřel pravděpodobně na následky tohoto trýznění v Týru někdy kolem roku 253.

Číst dál: Origenes

Klement Alexandrijský

Titus Flavius Clemens se narodil v Athénách v pohanské rodině někdy v polovině 2. století n. l. Žil po způsobu potulných filosofů, prošel několika filosofickými školami. Jeho působištěm se poté stala egyptská Alexandrie, kde se stal žákem filosofa Pantaina a po smrti svého učitele nastoupil na jeho místo vedoucího tamější křesťanské školy. V roce 202 uprchl před pronásledováním, zemřel v Kappadokii před rokem 215.

Číst dál: Klement Alexandrijský

Další informace