Desatero

Desatero Božích přikázání, jak jste si je mohli přečíst v Nedělních listech.

Cti otce svého i matku svou

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Exodus 20,2-12

Číst dál: Cti otce svého i matku svou

Už ten, kdo se na druhého hněvá, zabíjí

„Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.“ Mt 5,21-22

Číst dál: Už ten, kdo se na druhého hněvá, zabíjí

1. Miluji Boha z celého srdce?

První přikázání, tak jak je nacházíme zapsáno ve 2. Mojžíšově 20, 2-3 zní: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh: já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ Martin Luther stručně vyjadřuje význam tohoto přikázání slovy: Máme se Boha bát, milovat ho a důvěřovat mu nade vše. Pán Ježíš v odpovědi farizeům označil za největší a první přikázání: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí (Matouš 22, 37-38), proto bych v dalším textu rád věnoval pozornost právě otázce milování.

Číst dál: 1. Miluji Boha z celého srdce?

2. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo

Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. 2. Mojžíšova 20, 7 (NBK)

V biblických dobách mělo jméno jiný význam a jinou váhu než dnes. Ve starověku jméno nesloužilo pouze k odlišení jedné osoby od jiných, ale vyjadřovalo i charakter pojmenovaného. Znalost jména určité osoby znamenala i znalost jejího charakteru a vnitřního „já“. Jméno bylo součástí duše, byl v něm kus podstaty pojmenované osoby. Proto důležité změny v životě člověka byly často doprovázeny také změnou jeho jména (např. Abram – Abraham, Jákob – Izrael, Šimon – Petr atd.).

Číst dál: 2. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo

Další informace