Milíč z Kroměříže

Narození otce české reformace se klade do období let 1320-1325, pocházel z Moravy, možná z Kroměříže. Často se můžeme setkat se jménem Jan Milíč z Kroměříže, avšak jméno Jan není původní, je to jakási vysvětlivka názvu Milíč, který označoval miláčka Páně, tedy apoštola Jana.

Neměl universitní vzdělání, ale přesto se stal knězem a úředníkem v kancelářích důležitých osob českého království, a to dokonce i v kanceláři krále a císaře Karla IV. Svou činností si vysloužil jmenování kanovníkem a stal se strážcem svatovítské katedrály a hrobu sv. Václava. Posléze byl ustanoven zástupcem arcijáhna, což mu přineslo mnohé úkoly v církevních záležitostech, mj. povinnosti vizitační. To mu umožnilo dobře poznat poměry v tehdejším praktickém církevním životě a těmito poměry rozhodně nebyl nadšen.

Kromě těchto podnětů i kázání Konráda Waldhausera jej zřejmě přiměla ke změně životní cesty. Patrně na podzim roku 1363 opustil své církevní úřady a chtěl se stát obyčejným kazatelem. Jeho život se začal vyznačovat askezí, častým kázáním (kázal několik hodin i několikrát za den v češtině i němčině) i očekáváním blízkého příchodu Antikrista. Provázela jej pověst svatého muže. Na čas odešel z Prahy do Horšovského Týn, avšak poté se do Prahy opět vrátil. Kázal v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně, v kostele sv. Jiljí i v Týnském chrámě, ale také mimo Prahu. Jeho apokalyptické očekávání jej dovedlo k datování Antikristovy činnosti na léta 1365-1367, a za Antikrista dokonce označil Karla IV. Poté byl po nějakou dobu vězněn a jeho antikristovská kázání byla podrobena theologickému prověření. Když se ukázalo, že Milíčova kázání nejsou závadná, byl propuštěn.

Následně se vydal na cestu do Říma, do nějž se měl po období avignonského pobytu vrátit papež. Přestože i tam byl uvězněn, bylo mu dopřáno se setkat s papežem Urbanem V., který mu poradil, aby se zabýval spíše křesťanskou praxí, než záležitostmi theologickými. Posléze se Milíč vrátil do Prahy. Roku 1369 se znovu odebral do Říma, aby přesvědčil papeže o důležitosti reformy církve. Milíčova činnost přivedla mnoho pražských nevěstek k pokání a obratu v jejich životech a na místě jednoho bývalého veřejného domu zřídil pro tyto ženy středisko zvané Jeruzalém, které posléze ještě rozšířil a bydlel v něm i s dalšími duchovními. Avšak Milíč měl také odpůrce mezi některými pražskými faráři a řeholníky a ti jej obvinili u papežské kurie z kacířství. Opět se musel vypravit na cestu, tentokrát do Avignonu, kurií byl však shledán nevinným. Jeho zdravotní stav se tam však zhoršil a 29. června 1374 v Avignonu zemřel a byl pohřben v tamější katedrále.

Další informace