Mistr Jan Hus

S celým národem si opět připomínáme mučednickou smrt Mistra Jana Husa. Obětoval svůj život pro víru v Pána Ježíše Krista. A Kristus praví: „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích.“

Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic. Když se stal knězem a poznal biblické učení, rozhodl se, že bude respektovat Boží slovo jako závaznou Boží normu pro svůj život i pro všechny křesťany. S velkým zármutkem konstatoval, že středověká církev se velmi vzdálila od učení Písma svatého a vůbec se učením Bible neřídí. Hus zvěstoval věrně Kristovo učení a vyzýval církev k nápravě podle příkladu církve z apoštolské doby. Lidé, kteří poslouchali jeho kázání, byli za tuto zvěst velmi vděční. Vedení církve se však postavilo proti biblickému učení a arcibiskup Zbyněk toto zvěstování zakázal a Husa exkomunikoval. Hus opustil Prahu, uchýlil se na venkov do okolí Kozího Hrádku, kde pokračoval v kázání Božího slova a kde sepsal také své hlavní dílo – spis o církvi - De ecclesia.

Když se Jan Hus postavil proti prodávání odpustků, vyhlásil papež Jan XXIII nad ním klatbu. Zároveň nařídil, že má být zajat a  souzen podle církevních zákonů. Nařídil také, že má být zbořena Betlémská kaple. V této situaci se Hus odvolal ke Kristu, jako k „nejvyššímu soudci“. Pak byl předvolán na kostnický koncil. Zde odmítnul odvolat učení, založené na Písmu svatém. Byl proto odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, což se stalo 6. července 1415. Ptáme se: „Měl Hus pravdu, když učil, že církev se má řídit učením Bible?“ Jistě ANO! Vždyť Pán Ježíš praví: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.“ „ Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.“ Pozdější reformátoři pokračovali v nápravě církve. Římské církvi to trvalo skoro 600 let, než se vzpamatovala a  papež Jan Pavel II. prohlásil v roce 1999, že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Někteří lidé se ptají: Stojí za to následovat Krista i za cenu utrpení a obětování života? Jistě ano! Jan Hus se stal už na zemi příkladem moudrého a statečného člověka pro celý národ i mnohé křesťany světa. V Božím království bude účasten věčné slávy. Kéž jeho věrno st Pánu Ježíši a jeho učení, inspiruje i nás k životu v Boží pravdě a k věrnému následování Krista. Kristus praví: Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.

Další informace