Petr Payne

Petr Payne, zvaný též Engliš, náleží mezi zajímavé osobnosti husitského hnutí – do českých zemí totiž přišel z ciziny. Narodil se v roce 1380 v Anglii v hrabství Lincolnshire. Absolvoval oxfordskou universitu, dosáhl hodnosti mistra svobodných umění. Byl přívržencem názorů dašího Angličana, Johna Wycliffa, a stal se z něj člen hnutí lollardů, Wycliffových stoupenců. Mezi studenty oxfordského učení byli i Češi a Petr Payne se s nimi setkával. Z jeho iniciativy navázali lollardi kontakt s Janem Husem. Posléze byl obžalován z kacířství, a proto raději Anglii opustil a po jistém čase doputoval do Čech.

Také v Praze se účastnil činnosti reformního proudu, vyučoval na universitě, podporoval přijímání pod obojí způsobou. Petr ovládal několik jazyků, a byl proto dobře vybaven pro diplomatické úkoly, čehož husité využívali. Tak se účastnil např. delegací k císaři Zikmundovi či k polskému králi. Jeho názory jej přivedly do táborského, radikálního, křídla husitského hnutí. Jeho dalším významným úkolem byla obhajoba jednoho z Pražských arikulů, článku o chudobě kněží a světské vládě církve, na Basilejském sněmu roku 1433. Zapojil se i do dalších rozhovorů se zástupci sněmu. Jeho cesta jej dovedla i na lipanské bojiště, kde padl do zajetí, ale svými přívrženci byl z něj vykoupen.

Po vyhlášení Basilejských kompaktát, tedy dohody mezi koncilem a husity, se podřídil arcibiskupovi Janu Rokycanovi. Byl však nepohodlným císaři Zikmundovi a ochranu hledal v některých městech. Byl opět zajat, tentokrát jedním katolickým šlechticem, který jej chtěl prodat papežské straně nebo anglické inkvizici, avšak jeho stoupenci jej opět zachránili. Později působil v konzistoři, snažil se hledat smír mezi jednotlivými stranami vzešlými z husitství. V roce 1451 byl Petr členem poselstva, jež bylo vypraveno do Konstantinopole, kde hledalo podporu u představitelů Pravoslavné církve. Konec svého života strávil v pražském utrakvistickém Emauzském klášteře, kde se setkal se zakladatelem Jednoty bratrské, bratrem Řehořem. Je autorem známého hesla „Pravda vítězí“. Zemřel 1. září 1456.

Další informace