Jan Augusta

Jan Augusta se narodil v Praze roku 1500. Vyučil se kloboučníkem, v mládí patřil do utrakvistické církve, avšak nebyl v ní spokojen a tak na radu svého kněze vstoupil do Jednoty bratrské, ačkoliv jí předtím viděl v nepříznivém světle jako „hnízdo ďáblovo“. Jeho bratrským vychovatelem byl Lukáš Pražský.

V roce 1531 se stal knězem a správcem sboru v Benátkách nad Jizerou, následujícího roku přesídlil do Litomyšle, byl zvolen do Úzké rady a stal se biskupem. Později zastával také funkci sudího Jednoty.

Augusta neměl universitní vzdělání a byl také odpůrcem toho, aby členové Jednoty nabývali vyššího vzdělání. Snažil se dosáhnout sjednocení Jednoty bratrské s církví podobojí, ze které vyšel, ačkoliv ji také kritizoval. Byl ovlivněn Martinem Lutherem a světovou reformací. Po porážce stavovské revolty proti králi Ferdinandovi I., kdy nastalo ostré pronásledování Jednoty bratrské, byl v dubnu 1548 Augusta zajat a poté strávil 16 let ve vězení na hradě <p >Křivoklátě. Avšak ani ve vězení nepřestal pracovat. Pod nátlakem se roku 1560 přihlásil k utrakvistické církvi, ale s Jednotou se nerozešel. Úzká rada se s ním však rozešla. Po propuštění se vrátil do svých úřadů. Jeho povaha a názory však narážely na odpor, střetával se s mladší generací bratrských bohoslovců. <p >Jan Augusta byl také spisovatelem, psal díla apologetická, polemiky i duchovní písně. Zemřel v lednu 1572.

Další informace