Mirjam – sestra Mojžíše (1. část)

V této úvaze bych chtěla Mirjam přiblížit jednak jako sestru Mojžíše, a jednak jako prorokyni svého národa.

Mirjam – sestra

S Mirjam se setkáváme poprvé při záchraně jejího malého bratříčka Mojžíše. To už nebyla malým děvčátkem, byla starší o 12 až 15 let, možná o víc. Tento první pohled na ni je velmi pěkný, ukazuje se nám jako dobrá a rozumná starší sestra, na kterou se matka může spolehnout.

Láska mezi sourozenci není samozřejmostí. Lidské dějiny podle Bible začaly bratrovraždou. A když přicházíme na tento svět nejen s dobrými vlastnostmi, ale se sklonem ke zlému, hrozí nám vždy nebezpečí, že se v nás zakoření závist a nenávist a potom se díváme na naše sourozence jako na rivaly. Tento pohled by měli rodiče vykořenit hned v zárodku. Proto je prvořadý úkol při výchově dětí pěstovat svornost mezi nimi. I ty „nejlepší“ děti se někdy pohašteří, ale tyto dětské spory nemají trvalé následky, horší je to u starších, kde takové nesrovnalosti deformují charakter a způsobují trvalé a bolavé rány. Naše Mirjam je krásná sestra, která zvítězila nad „kainovskou“ vlastností v sobě a zachraňovala svého bratra. Její příklad nás povzbuzuje k tomu, abychom také vnášeli soucit a lásku do sourozeneckého soužití.

Mojžíš byl vytažen z vody. Ptáme se, kdo ho to vlastně  vytáhl. Nuže, víra a láska matky, soucit faraónovy dcery a v neposlední řadě ochota a statečnost jeho sestry Mirjam.

Teď si povíme o tom druhém. Naše Mirjam je už dospělou ženou, rozumnou, inteligentní osobou. Je záhadou, jak se mohlo stát, že se tato mladá žena nezamilovala a nevdala. Nezahořkla však, ale našla si životní náplň. Našla si své místo v církvi a národě. Tato její velikost je zachycena při jedné události v Izraelském národě. Izrael byl vyvedený z otroctví a uvedený na svobodu úžasným způsobem cestou skrz Rudé moře. To nadchlo Mirjam a inspirovalo ji to k plesání a chvalozpěvům. Boží slovo ji nazývá prorokyni, to mělo své kořeny už v jejím mládí, nestalo se tak ze dne na den. Znamená to, že byla duchovní osobností, která se poddávala Duchu Božímu a dala se jím inspirovat. Mirjam měla prorockého Ducha a strhla ke chvalozpěvům celý národ. „Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.“ (Ex 15, 21). Její zpěv byl nejen oslavou Boha, ale nemůžeme v něm nevidět i národní prvky. Mirjam není jenom prorokyní, ale i národní hrdinkou. Povinnosti našich matek je nejenom vést naše děti k lásce k Bohu, ale i ke zdravé lásce k národu. Pro naši Mirjam se staly tyto dvě věci životní záležitostí, a tak by tomu mělo být i u našich žen a matek.

Další informace