Támar - Judova snacha I

(Gen.38, Mat.1,3)

„Juda dal Erovi, svému prvorozenému, manželku jménem Támar.“ (Gen.38,6)

Touto větou začínají dějiny jedné kenaanské ženy, která pod úžasným Božím vedením byla zařazena do rodokmenu Pána Ježíše. Podívejme se zblízka do tváře této ženy.

Otec vybral svému synovi ženu. Takový byl tehdy zvyk. V dnešní době si to ani nedovedeme představit. Ale bylo v tom i mnoho dobrého. Otcové byli zkušenější, vyrovnanější a mohli tedy vybírat s daleko větším přehledem než synové.

Takovou autoritu a právo měl i Juda. Vybral Támar. Ženu ne ledajakou, ale statečnou, životaschopnou. Výběr ženy se podařil. Ale syn se jako manžel neosvědčil vůbec. Támar s ním byla nešťastná. Příčina byla v tom, že byl zlý v očích Hospodinových a to natolik, že ho Hospodin musel předčasně zabít. Judova rodina v tom viděla Boží ruku a Boží soud.

Támar se stala vdovou a to vdovou bezdětnou. Tato událost ji hluboce zranila. Hluboce zranila také jejího tchána – Judu. Ten ztratil syna a nechtěl ztratit také Támar. Postaral se o to, aby si podle švagrovského práva Ónan, jeho mladší syn, vzal Támar za manželku a zachoval tak zemřelému bratru potomstvo. Ónan sice splnil otcův požadavek, ale jen formálně, naoko, ne ve skutečnosti. Přičinil se o to, aby bratr neměl potomstvo. Támar měla v tomto manželství těžší život než v prvním manželství.

„Ale Ónan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu; proto kdykoli vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nezplodil potomka.“(Gen.38,9)

Podváděl nejen svého otce, ale i nesmírně potupoval svoji ženu.

Otcova autorita i Támařino manželství bylo jen zdánlivé, formální.

Juda vychoval zlé syny a nedokázal zabránit zlu v jejich životech. Měl svůj podíl viny na Támařině utrpení a na neštěstí v rodině. Počínaní Ónana bylo v očích svatého Boha smrtelně zlé. Natolik zlé, že Hospodin zabil i jeho. Tedy druhý smutný pohřeb v Judově rodině. První syn odešel bez dětí a taktéž i druhý syn. Támar se stala znovu vdovou, znovu těžký úděl. Judovu rodinu opět navštívil Bůh a tvrdě k ní promluvil. Juda však nepochopil pravou příčinu této návštěvy a nerozuměl správně Boží řeči. Nepochopil správně nešťastný odchod svých dvou synů. Hledal příčinu jejich smrti ne v jejich zlobě a hříchu, ale ve snaše Támar. A tak Judovi z třech synů zůstal už jen jeden, pro Támar příliš mladý. Juda, ve snaze zachránit nejmladšího syna, se chtěl Támar zbavit. Synovo mládí mu vlastně přišlo vhod, aby Támar poslal pryč ze svého domu. Slíbil jí, že, když syn doroste, vezme si Támar za ženu. To ale jen sliboval, přemýšlel však jinak. Támar byla velmi bystrá a jasně si uvědomovala svoje těžké postavení.

Poznala, že Judova rodina i veřejnost udělala za jejím životem tečku. Hospodin ale za jejím životem tečku neudělal.

Další informace