Sipora

Sipora se stala manželkou jednoho z nejvýznamnějších mužů Staré smlouvy – Mojžíše.

Být manželkou takové „osobnosti“ nebyla určitě maličkost. Říká se: „Za každým skvělým mužem stojí jeho skvělá žena!“. Co o ní vlastně víme? Máte chvilku o ní popřemýšlet?

Mojžíš a Sipora se setkali u studny v midjánské zemi, kam utekl Mojžíš poté, co zavraždil Egypťana ( 2. Mojž. 2,11 – 23). Čtyřicetiletý Mojžíš putoval krajinou, až přišel ke studni. Uviděl tu pastýře, odhánějící od studny sedm dcer midjánského kněze, které tu napájely své stádo. Mojžíš se jich zastal a pomohl jim stádo napojit. Jejich otec Jitro je mu vděčný, nabízí mu přístřeší a později se mu nezdráhá dát jednu ze svých dcer, Siporu, za manželku. Mojžíš se takovým způsobem dostal do kruhu velmi dobré a vzácné rodiny. Zůstal u svého tchána a stal se na dlouhých 40 let pastýřem ovcí.

Nevíme nic o Mojžíšově a Sipořině náklonnosti, zalíbenosti a zamilovanosti. Nevíme, podle jakého klíče ukázal Jitro na jednu ze svých sedmi dcer, ale zřejmě mu bylo jasné, že žena, která je dobrá pro jednoho, nemusí být dobrá pro druhého. Ne každá žena by byla vhodná pro tak velké dílo, jaké měl Pán Bůh v plánu skrze Mojžíše.

Mojžíš se oženil a Sipora mu porodila syna. Bůh znal Mojžíšovo srdce a viděl jeho touhu pomoci lidu Izraele. Dokonce jméno Mojžíšova syna, Geršom (hostem tam, v cizí zemi, Vyhnanec), naznačuje, že Mojžíš svým srdcem byl někde jinde než v zemi Midján. V tomto jménu bylo vyznání, že v midjánské zemi je pouze cizincem. Syna nechává obřezat a Sipora se přizpůsobuje, podřizuje se. Postupem času ale u obou dochází ke změně. Mojžíš se spokojuje se svým životem v Midjánu. Když se mu narodí druhý syn, jakoby se vzdával svého poslání i národa a pojmenovává ho Eliezer (Bůh je pomoc). Sipora si zřejmě přeje, aby nebyl obřezán. Vyžaduje spravedlnost – jeden syn po otci, druhý po matce. A Mojžíš to nechává být. Rozdílné názory, rozdílné nasměrování v životě. To byl, je a vždycky bude bolavý problém mnohých manželství!

Podle 2. Mojž. 4,20 se Sipora spolu s dětmi vrací s Mojžíšem do Egypta. Na cestě dochází k zajímavé situaci. V 2. Mojž. 4,24 čteme, že se s Mojžíšem střetl Hospodin a chtěl ho usmrtit. Sipora porozuměla této Boží řeči. Možná cítila zodpovědnost za to, co se stalo. Když si uvědomila Boží nevoli, rozhodla se udělat to, co měl udělat její muž. Mění svoje myšlení, vzdává se svého přesvědčení a sama svého syna obřezává.

Žena se nikdy nezmění kvůli muži. Muž se nikdy nezmění kvůli ženě. Změní se jedině tehdy, když to bude kvůli Pánu Bohu, aby se mu zalíbila nebo zalíbil. Pokání – to je správná cesta k vyrovnání vztahů, obnově manželské lásky.

Sipora se osvědčila jako oddaná a věrná Izraeli ve všech zkouškách. Zachránila Mojžíšovi život! Kdoví, co by se stalo s Izraelem, kdyby Mojžíš zemřel. Můžeme říct, že se stal „velikánem“ také zásluhou své manželky.

Pán Bůh je zajímavě vedl. V 18. kap. čteme, že Sipora s dětmi nebyla svědkem všeho dění v Egyptě. Mojžíš bude vyjednáváním s faraónem velice zaneprázdněn a to by pro ni bylo asi velkým soustem. Zřejmě byla také laskavá a útlocitná a velice ji zarmucoval pohled na cizí trápení. Proto, když putovali do Egypta, souhlasil Mojžíš s tím, aby se vrátila s dětmi do země midjánské k otci. Chtěl ji ušetřit bolesti z pohledu na rány, které měly dopadnout na Egypťany. Toto opatření mu asi nemůžeme zazlívat a v dané situaci bylo rozumným řešením. Bylo to odloučení v zájmu národa. Po vyjití z Egypta mu rodinu přivádí tchán Jitro. Záhy poznává, jak ho jeho povinnosti s vedením lidu vyčerpávají a radí mu, jak si ulehčit břímě. To byl asi hlavní důvod, proč se stala Sipora trnem v oku Mojžíšovým sourozencům. Byl to přece její otec, kdo ovlivnil Mojžíše, aby ustanovil vůdce, kteří budou řešit spory mezi Izraelci. Mirjam soudila, že svým vlivem Sipora dosáhla toho, že Mojžíš se s ní a s Áronem už neradí jako dříve. Áron a Mirjam možná nikdy nepřijali manželku svého bratra. I to bývá příčinou obtížně řešených neshod v současných manželstvích.

Sipora s určitostí nestála v cestě božím plánům s Mojžíšem ani s izraelským národem. Bůh ji postavil na důležité místo. Byla tam a nežila nadarmo!

Kdykoliv se díváme na Mojžíše, měli bychom vidět vedle něj i jeho ženu Siporu.

Další informace