Saudceové

Saduceové tvořili nábožensko-politickou skupinu převážně kněžského původu a svůj původ možná odvozovali od Sádoka, který zastával nejvyšší kněžskou funkci v Izraeli za slavných časů králů Davida a Šalomouna. Kromě kněží k nim patřily také bohatší rodiny a šlechta. K chudším vrstvám příliš dobrý vztah neměli. Ani oni se však mezi běžnými lidmi netěšili příliš velké úctě.

Saduceové spolupracovali s římskou mocí, v Sanhedrinu měli většinové zastoupení. To jim zajišťovalo vedoucí politické postavení v zemi. Velekněží pocházeli ze saducejské strany. Ale ačkoliv by se pro kněžskou stranu spíše hodilo zastávat v náboženských záležitostech konzervativní stanoviska, byli saduceové náchylní k přijímání helénistických hodnot. Na druhé straně se v některých záležitostech konzervativně chovali. Postupem času se postavení saduceů stále zhoršovalo a s pádem chrámu, se kterým byli těsně spojeni, nastal jejich konec.

Saduceové se zaměřili na Tóru, která pro ně představovala nejvyšší a nejdůležitější normu. Proroci a Spisy pro ně byli mnohem méně významnými částmi Tenachu a ústní zákon, jakožto i další pozdější vlivy, které působily na židovské náboženství, zcela zamítli. Byli proto zaměřeni na vlastní lidský život v této době a v tomto světě. Nevyznávali posmrtnou existenci duše ani budoucí svět. Hodnocení lidského díla se nebude odehrávat na posledním soudu, ale odehrává se již nyní, člověk dostává to, co si zasloužil již tady na zemi. Smrt je definitivní tečkou lidské existence. Člověk je svobodnou bytostí se svobodnou vůlí, Bůh neurčuje ničí cestu, a proto je každý jedinec plně zodpovědný za své jednání.

Další informace