Zéloté

Toto radikální hnutí bylo patrně zformováno Judou Galilejským, který vedl v roce 6 n. l. vzpouru proti daňovému soupisu. Zéloté byli náboženskými horlivci. Podřídit se chtěli pouze Hospodinu, odvádění daní císaři odmítali. Nejednalo se však o vyhraněně nacionalistickou skupinu, zéloty se mohli stát také obřezaní pohanští proselyté (pohané, kteří přijali židovské náboženství). Byl u nich přítomen silný apokalyptický důraz (důraz na přicházející poslední dny lidstva).

Ozbrojený odboj ospravedlňovali tím, že je veden za Boží zájmy. Zélotští horlivci se snažili svou zemi očistit od pohanů. Snažili se ji však také zbavit těch, kteří sice byli Židy, ale byli Židy špatnými. Bojovali proti kolaborantům. Ježíš měl učedníka Šimona Zélotu. Ten mohl být členem zélotského hnutí před tím, než se přidal k Ježíšovi. Tzv. sikariové (z lat. sica=dýka) byli zřejmě krajní frakcí zélotského hnutí. Sikariové byli teroristé, kteří nosili dýky ukryté pod šaty, a když se vmísili do davu, vraždili své oběti.

Další informace