Biblické skupiny

Farizeové

Farizeové náleželi mezi významné náboženské skupiny v Izraeli v době okolo přelomu letopočtů. Označení farizeové znamená pravděpodobně oddělení, tedy oddělení od nečistoty, hříchů, od hříšného okolí. Byli to znalci Mojžíšova Zákona a dodržování Zákona pro ně bylo prioritou. Nevystačili si však jen s pěti Mojžíšovými knihami (Tórou), k nim přidali ještě Tóru ústní, tradici. Zákon rozpracovávali do mnoha podrobností, vytvořili systém 248 příkazů a 365 zákazů. Snažili se, aby náboženské požadavky odpovídaly nárokům života.  Věřili v to, že mrtví budou vzkříšeni a že člověk má svobodnou vůli, kromě toho také v Boží řízení dějin a v existenci andělů.

Číst dál: Farizeové

Zéloté

Toto radikální hnutí bylo patrně zformováno Judou Galilejským, který vedl v roce 6 n. l. vzpouru proti daňovému soupisu. Zéloté byli náboženskými horlivci. Podřídit se chtěli pouze Hospodinu, odvádění daní císaři odmítali. Nejednalo se však o vyhraněně nacionalistickou skupinu, zéloty se mohli stát také obřezaní pohanští proselyté (pohané, kteří přijali židovské náboženství). Byl u nich přítomen silný apokalyptický důraz (důraz na přicházející poslední dny lidstva).

Číst dál: Zéloté

Saudceové

Saduceové tvořili nábožensko-politickou skupinu převážně kněžského původu a svůj původ možná odvozovali od Sádoka, který zastával nejvyšší kněžskou funkci v Izraeli za slavných časů králů Davida a Šalomouna. Kromě kněží k nim patřily také bohatší rodiny a šlechta. K chudším vrstvám příliš dobrý vztah neměli. Ani oni se však mezi běžnými lidmi netěšili příliš velké úctě.

Číst dál: Saudceové

Další informace