Příběh podle skutečné události

V životě se ocitáme před různými úkoly, problémy a zkouškami, kdy si říkáme: „tak to fakt nezvládnu“. Na to mé síly vůbec nestačí. Nemám žádnou reálnou šanci „vyhrát“. Přesně v takové situaci se jednou ocitl jeden král. Čekala ho velká bitva. Protivníků bylo velké množství, jako písku na mořském břehu. Král měl ale za úkol čekat sedm dní a nic nedělat, pouze vyčkávat a být poslušný příkazu. On ale neuposlechl. Jeho vojsko se pomalu rozutíkalo. K tomu všemu měli oštěp a meč pouze on a jeho syn. Král tedy vzal situaci do svých rukou, už nevydržel déle čekat. Ale jeho neposlušnost se mu vymstila. Za svou neposlušnost byl potrestán.

Jak ale dopadla bitva? I když situace vypadala beznadějně, královo vojsko stálo proti drtivé většině, přesto se stal zázrak. Král zvítězil! Možná se ptáte, jak je to možné. Měl snad mezi svými vojáky nějaké supermany nebo jiné hrdiny s nadpozemskou silou? Kdepak. Byli to pouze obyčejní lidé jako my. Přesto zde hrála velkou a nezastupitelnou roli jiná nadpozemská síla. Byl to přece Hospodin! Jemu patří veškerá moc na nebi i na zemi! (Mat. 28, 18) Tím králem byl Saul. Neuposlechl Boží nařízení. Měl čekat sedm dní na příchod proroka Samuele. Ten však pořád nepřicházel a bylo na čase jednat. Proto Hospodinu obětoval sám. Saul neuposlechl! Za to ho čekal trest. Jeho syn nemohl po něm usednout na trůn. Bůh si vybral za krále jiného mladíka. Ale přesto byl Bůh s izraelským vojskem a díky jeho milosti a síle Izrael zázračným způsobem zvítězil. Nepřátelské vojsko Pelištejců se pobilo mezi sebou navzájem.

Tento příběh, který se odehrál před mnoha lety, má i dnes pro nás velké poselství! Může se nám stát povzbuzením, ale zároveň i napomenutím. Když se znovu octneme v situaci, kdy si budeme myslet, že naše „bitva“ je už předem prohraná, nestrkejme hlavu do písku, ale skloňme ji před Všemohoucím Bohem a prosme Jeho o pomoc. On má vše ve svých rukou a vidí oproti nám za horizont. Učí nás poslušnosti a je na nás, zda se osvědčíme a budeme čekat na jeho načasování a pomoc, anebo situaci vezmeme do svých rukou stejně jako Saul…potom nás ale může čekat nemilé překvapení.

Na závěr si dovolím připojit pár Božích slov, které jsou pro mě velkým povzbuzením v podobných situacích, ve které se ocitl Saul.

• „Nebojte se jich, vždyť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás.“ (5. Mojžíšova 3, 22)

• „Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale Boží.“ (2. Paralipomenon 20, 15b)

Další informace