Co mě o Vánocích stále dojímá

Když promýšlím znovu a znovu narození Božího Syna v Betlémě, jsem plný úžasu. Důvodů k dojetí a obdivu je opravdu mnoho.

Především pohled na Stvořitele. Stvořitel země a vládce nekonečného vesmíru, tedy všemohoucí Pán, je ochoten přijmout lidské tělo skrze narození a stát se naprosto bez­mocným a bezbranným nemluvňátkem. Dobrovolně se vzdal veškeré moci a stal se miminkem, které je zcela zá­vislé na rodičích. Vystavil se tím obrovskému nebezpečí. Je to nepochopitelné sebeponížení.

Svatý a dokonale čistý Pán je ochoten opustit na nějakou dobu čisté nebe a sestoupit do špinavého a zapáchajícího chléva. Stále si kladu otázku proč. Odpověď je úžasná: Proto, aby se sklonil k nám lidem, kteří jsme se dostali do mnohem horší špíny, než je ta ve chlévě. Lidská mravní špína je mnohem horší a odpornější;  projevila se v plnosti, když lidé svatého Pána Ježíše poplivali, zfackovali, zbičo­vali, nejhorším způsobem ponížili a potupili a nakonec vyvedli na smetiště Golgoty jako vyvrhele. On i na to sme­tiště vyvrhelů sestoupil dobrovolně, aby nám dokázal, jak mu na nás záleží. Tak se dobrovolně ponížit dokáže jen nepochopitelná Boží láska.

Lidé, kteří z té Boží lásky něco okusili a prožili, jsou schopni podivuhodných činů.

Obdivuji Marii. V nejvyšším stadiu těhotenství byla ochotná putovat více než 120 km z Nazaréta do Betléma. Nepředstavitelně namáhavá cesta pro těhotnou ženu. Ma­rie šla bez reptání. Přijala císařovo nařízení jako příkaz vrchnosti, kterou je třeba respektovat. V této poslušnosti byla nástrojem naplnění Božích proroctví. Pokorná žena, vskutku hodná následování.

I Josef je krásným příkladem. Když nic nevěděl o početí z Ducha svatého a Marie mu řekla, že čeká dítě, prožil hlu­boké zklamání. Oprávněně si lidsky myslel, že Marie, jeho snoubenka, mu byla nevěrná, že čeká dítě s nějakým mu­žem. Mohl to oznámit na veřejnosti a Marii vystavit nej­větší hanbě a potupě. Rozhodl se však, že ji hanbu neudělá, že vezme hanbu na sebe a tajně ji opustí. Když zmizí on, všichni si budou myslet, že je otcem dítěte, které Marie čeká. Lidé budou pomlouvat jeho, že nedodržel slovo a svoji snoubenku opustil.

Tedy muž kvalitního charakteru, hodný následování.  Jeho kvalita se projevila také v tom, že byl pokorný a po­slušný. Co mu Pán Bůh skrze anděla zjevil, to ihned přijal a splnil. Poslušně vykročil s rodinou do neznámého Egypta, v plné důvěře, že Pán Bůh jim bude otevírat dveře i ve zcela cizím světě. Jako manžel a hlava rodiny zajistil tak svoji rodinu v době, kdy malému Ježíši hrozilo obrovské nebezpečí. Je vskutku vzorem hodným následování.

Vůbec se tedy nedivím, že vánoční příběh je zdrojem in­spirace v celých dějinách.  Tisícům lidem vytryskly ze srdcí i z úst nespočetné vánoční písně, které mají nádherné me­lodie i slova. Přemnozí byli inspirováni betlémskou udá­lostí k namalování překrásných obrazů nebo k vyřezání betlémských postav ze dřeva. Stačí připomenout následu­jící příklad.

Jeden z nejznámějších betlémů je tzv. Proboštův betlém, který je vystaven v Třebechovicích pod Orebem. Stal se magnetem čs. expozice na Světové výstavě v Montrealu v roce 1967. Na tomto jedinečném řezbářském díle pracovali Josef Probošt, Josef Kapucián a Josef Friml plných 40 let. Stálo jim to za to věnovat betlémské události tolik let ži­vota? 

I v současné postmoderní době je betlémská událost zdrojem inspirace. Duchovní světlo, které Kristus přinesl do tohoto temného světa, inspiruje i dnes velmi mnohé mladé lidi.  Příkladem může být i tzv. betlémské světlo, které rozvážejí do světa mladí skauti. Světlo se každoročně zapaluje v Betlémě, a posléze putuje i napříč Evropou. Do Česka betlémské světlo putuje z Vídně, kde jej rakouští skauti předávají delegacím z celé Evropy; pro české země jej přebírají brněnští skauti, kteří jej v sobotu rozvážejí před 4. nedělí adventní, takže je pak k dispozici v kostelech, na náměstích, vánoč­ních trzích i v  knihovnách.

V obdivuhodném narození Božího Syna v Betlémě není jen zdroj inspirace pro umělce a mladé skauty, je to přede­vším zdroj nového života i věčně radostné budoucnosti v Kristově království pro každého člověka.

Další informace