Anketa ve staršovstvu

Milí čtenáři,

rozhodli jsme se udělat anketu mezi členy staršovstva, abychom zjistili, jak sami hodnotí uplynulý rok. Nesešlo se však mnoho odpovědí. Nabízíme vám proto ty, které jsme obdrželi, děkujeme respondentům za jejich čas a ochotu a doufáme, že v budoucnu bude se staršovstvem lepší spolupráce.

“Jak hodnotíte uplynulý rok v našem sboru? Co se povedlo? Co by se mělo změnit?“

Hodnocení uplynulého roku v našem sboru. Co se povedlo:

1. Od roku 2008, kdy rezignoval farář Jiří Kaleta, obsazení druhého kazatelského místa na plný úvazek.

2. Zvýšené využívání přístavby sboru zřízením CMŠ (dobrý signál pro veřejnost)

3. Nacvičování a zapojení dětí do pravidelného vystupování na službách Božích

Co by se mělo zlepšit:

1. Účast na různých bohoslužebných shromážděních (nedělních, postních pátcích, adventních čtvrtcích, aliančním modlitebním týdnu)

2. Starostlivost o cvičení církevní hudby a zpěvu (dorost, mládež, smíšený pěvecký sbor, hudební skupiny)

3. Pastorační péče o pokřtěné děti, konfirmandy a vlažné členy sboru a jejich zapojení do sborového života.

Poslouchají tvá slova, ale podle nich nejednají. V ústech mají horoucí slova o tom, co udělají, ale jejich srdce tíhne za jejich mrzkým ziskem. Ezechiel 33,31

Zdeněk Kuboň

 

Minulý rok v našem sboru vnímám jako rok velmi podstatných změn. Do našeho sboru přišel nový pastor, který pomůže s duchovním vedením sboru - především kázáním. Sbor zřídil Církevní mateřskou školku. Život sboru se tímto roztáhl o dopolední dění i přes týden. Tři členové našeho sboru mohli tak získat novou práci (tady si myslím,

že by nám město, úřad práce, kraj, stát měl být vděčný). Činnost s potravinovou bankou považuji také za velmi zajímavou pro naše okolí. Sbor provedl mnoho stavebních úprav, aby tyto události mohly být realizovány. Vše, co jsem zde vyjmenoval, považuji za velmi přínosné jak pro jednotlivce v našem sboru, tak pro široké okolí kolem nás.

Co by se mělo změnit? Hledáme dobrovolníky. Lidi, kteří ochotně pomůžou se všemi aktivitami v našem sboru. Ať už jen fyzickou prací (i u hrabání listí by mohlo být více lidí), nebo s administrativními záležitostmi, nebo s výkladem Slova, nebo s vedením nějaké skupinky. Hledáme lidi, kteří jsou schopni opustit pohodlí a bezpečí svého domova a vydají se na dobrodružnou cestu sborovým životem.

Petr Chroboček

 

Co se povedlo:

Myslím, že se několik věci staršovstvu povedlo:

Církevní mateřská školka - výborná misijní i reklamní akce našeho sboru, jen je třeba ji více a lépe prezentovat, třeba slovy bývalého premiéra Paroubka: “Kdo z vás to má?”; potravinová banka - projekt, který ležel v mysli několika lidem již delší dobu, teď se úspěšně realizuje každý měsíc; nový farář - br. Mojmír přinesl nový vítr do našich plachet, jen mu ho našim nevděkem a kritikou nevzít; manželé Smyčkovi - úžasně se po příjezdu z Dánska zapojili do různých aktivit sboru (osobně si velice vážím Kuby, který zformoval chválící skupinku, se

kterou každou čtvrtou neděli vystupují); tradiční akce - tábory, sborové dny, čtení Bible a zpívání koled, sborové dny,...; rekonstrukce některých nemovitých věcí – byt Marcina v přízemí i Mojmíra v 1. patře fary, částečná oprava střechy kostela, oprava laviček v parku před kostelem, nová brána od Divadelní ul., úprava přístavby v souvislosti se školkou; ekonomicky přínosné akce - uhájení podmínek smlouvy s T-Mobile na vysílače ve věži, vedení účetnictví sboru tak, aby bylo možné průběžně znát jeho stav, změna internetového poskytovatele a

výpověď O2 a přechod na VOIP,..... Duchovní změny: Promítání písní a přechod na nové zpěvníky - s moderními písněmi, nové misijní aktivity - Řecko a severní Čechy, obdarování dětí během Vánoc, bistro (biblické studium rodin), super pár, ... Ač se možná zdá, že staršovstvo zahálí, každá tato věc byla pečlivě projednána, promyšlená a taky za pomoci někoho ze starších nebo jiných ochotníků realizovaná. Tímto chci všem, kteří stáli při zrodu těchto projektů nebo je stále realizují, z celého srdce poděkovat za jejich službu.

Co by se mělo změnit? V této otázce chci zamést hlavně před svým prahem. Když jsem nastupoval do staršovstva, dal jsem si předsevzetí, že se pokusím postupně obejít bývalé členy bydlící v Chotěbuzi a navázat

s nimi nějaký kontakt a že se pokusím vytvořit v kazatelské stanici tabuli, na kterou by mohli lidé psát své rodinné příslušníky, známé nebo sousedy, za které bychom se mohli konkrétně během bohoslužeb v kapli ve Zpupné Lhotě modlit. Ani jeden z těchto plánů jsem ještě nerealizoval. Mrzí mě to a věřím, že se mi to letos podaří napravit. Obecně bych chtěl, aby v našem sboru vládla větší tolerance jednotlivých generací vůči sobě a abychom se nebáli zavést nové prvky do bohoslužeb, které samozřejmě budou v souladu s Biblí.

David Harok

 

Minulý rok, to byl rok důležitých změn (příchod nového faráře, s tím spojené změny ve službě obou farářu, CMŠ Loďka, atd.). Zdá se, že jsou to projevy toho, že tento sbor nejen existuje, ale i žije. Tyto změny považuji za důležité a doufám, že nám nedovolí zkostnatět a najet na mělčinu starých zvyků a soustředění se jen na sebe.

K tomu, co se povedlo, počítám také změny, jaké se konají v práci s dorostem a mládeží. Možná jsou tyto změny změnami jen pro mě, protože teď, od září 2014, se zapojuji do této služby mnohem víc. Věřím, že otevření

se a pomalé zapojování našeho sboru do jiných služeb a všímání si lidi postižených, bezdomovců, cizinců a jejich potřeb, je projevem dozrávání našeho společenství a vnímáním lidi, ke kterým nás Pán posílá. Co by se mělo změnit? Každý z nás se potřebuje měnit a blížit k tomu, jaký je Pán Ježíš. Pokud mu to dovolíme, On nás bude osvobozovat od všech slabostí a chyb a vyzbrojovat v to, co nám pomůže Mu lépe sloužit.

Marcin Pilch

Další informace