Historie Dětské misie - CEF

Dětská misie „Child Evangelism Fellowship“ byla založena v roce 1937 ve Spojených státech amerických. Založil ji kazatel Irvin Overholtzer. Služba začala v Chicagu, tehdy třímilionovém městě. Malá skupinka se dala do díla na modlitbách s heslem: „Ať má každé dítě možnost přijmout Krista.“ Dětská misie byla oficiálně založena 20. května 1937.

První mezinárodní vzdělávací „Institut DM“ byl uspořádán v Dallasu v roce 1945.
Ruth Overholtzerová napsala mnoho biblických lekcí, písní a brožurek pro děti. Začal také vycházet časopis DM zvaný „Dětská evangelizace“, později přejmenovaný na „Evangelizace dnešního dítěte“. Práce se rozšiřovala, stále více lidí se zapojovalo do služby Dětské misie. Irvin Overholtzer byl prezidentem DM do r. 1952.

Historie DM v Československu

První misionáři CEF přišli do Evropy už v r. 1946. Mezi nimi byla i Mildred Droppová. Působila v Československu v letech 1947 a 1948. Potom musela naši zemi opustit. Mnoho úkolů však, díky Pánu, stihla. Bylo přeloženo velké množství textů, dovezeny první názorné materiály, navázány první kontakty.

V r. 1967 přišla Trudy Kuhlmanová, která začala navštěvovat Československo a také jiné východoevropské země. I přes nebezpečí na hranicích k nám dopravila mnoho literatury, pomůcek, navazovala kontakty, organizovala tajné kurzy.

Lidé v naší zemi byli přímo hladoví po všem, co přivezla, a co jim o práci s dětmi předala. Bylo vyjádřeno přání uspořádat pořádný kurz pro pracovníky s dětmi. Když se psal rok 1968, dal Pán Bůh myšlenku uspořádat takový kurz v Rakousku. Trudy sehnala pro všechny zájemce pozvání od rakouských spoluvěřících. Kurz se pak konal v Salzerbadu. Účastníků bylo kolem 90. Mezi vyučujícími byl evropský ředitel CEF Sam Doherty, David McQuilken, Frances Furnell a br. Hofman. Vynikající překlad zajišťovali manželé Korbelovi. Na kurzu se často zpívala píseň jako hymna „Nadešla chvíle pravá získat děti Ježíši.“ Na kurzu v Salzerbadu nám dal Pán myšlenku zorganizovat něco podobného u nás v naší republice. Prohovořil jsem to s br. Dohertym a pozval jsem ho k nám do Komorní Lhotky.

Když k nám přijel, jeli jsme spolu do Ostravy a s dalšími pastory domluvili uspořádání kurzu v příštím roce. V roce 1969 byl kurz realizován v hotelu „Rudá hvězda“ v Hrubé Vodě u Olomouce. Přihlásilo se mnoho zájemců.  Musely se proto uspořádat dva týdenní kurzy pro asi 150 účastníků. Přednášeli Sam Doherty, David McQuilken a Trudy Kuhlmanová. K překladatelům patřila i Marie Rafajová. Po stránce organizační vedli kurz bratr Daniel Coufal a  manželé Galatovi.  Hotel „Rudá hvězda“ byl rekreačním střediskem policie. Bratr Sam Doherty dal návrh, aby pracovníci vytvořili modlitební skupinky a modlili se za duchovní probuzení dětí v Československu. Účastníci přijali návrh s nadšením a zavázali se k vytrvalým modlitbám.  A Pán modlitby vyslyšel a zázrak učinil. V té době mohlo mnoho dětí poznat Pána Ježíše a přijmout Ho jako svého osobního Pána a Spasitele.

Od roku 1970 se mohly, díky Pánu, pořádat podzimní jednodenní konference (semináře) pro pracovníky s dětmi v Praze. Bylo to realizováno a organizováno pod hlavičkou Kostnické jednoty. Účastníků bylo zpočátku kolem 70, v polovině osmdesátých let až přes 200. Sjížděli se z celé republiky. Byli pracovníci, kteří se těchto setkání po dobu 20 let účastnili každý rok.

Bezprostředně po revoluci, když se naskytla možnost uspořádat týdenní kurz opět v ČSR, pozvali jsme s br. Coufalem br. Sama Dohertyho do Olomouce. S nadšením pozvání přijal. Účastníků bylo kolem 170. Na kurzu byla ustanovena sekce pro práci s dětmi při Misijní snaze – zvaná „Evangelium dětem“. Misijní snahu tehdy vedl br. Daniel Coufal.

V roce 1991 se vytvořily podmínky k tomu, aby byla Dětská misie registrována jako samostatná organizace, napojená na světovou organizaci Child Evangelism Fellowship.  Centrum vzniklo v Bratislavě a vedli je manželé Jozef a Ľubica Kováčovi.  

Když byla v roce 1993 republika rozdělena, dohodli jsme se také na rozdělení Dětské  misie. Centrem pro Českou republiku se stal Příbor, kde bylo již dříve ústředí pro Čechy a Moravu. Vedením služby DM v ČR byli pověřeni manželé František a Libuše Pavelkovi, kteří obětavě rozvíjeli misijní dílo až do konce roku 2008. 

Společný česko-slovenský tříměsíční kurz, zvaný „Institut“ - „Výchovný a vzdělávací institut Dětské misie“  se konal v roce 1993 v Horním Žlebu u Šternberka a připravil dobrou základnu, jak pro DM v ČR, tak pro DM na Slovensku. Ze třinácti účastníků z naší republiky začali po ukončení institutu pracovat v Dětské misii čtyři pracovníci.

Nyní realizují a vedou program Dětské misie v ČR manželé Šikulovi.

Za dvacet pět let bylo s pomocí Ducha svatého a práce velkého týmu spolupracovníků osloveno tisíce dětí, a stovky dětí přijaly Pána Ježíše během osobních rozhovorů nebo korespondenčních kurzů. Bylo rozdáno přes 130.000 evangelizačních traktátů, které obsahovaly celé evangelium, rozdáno bylo na 30 tisíc „Knihy otázek“, které podrobněji vysvětlují zvěst evangelia.

Chci poděkovat Pánu Ježíši za 25 let svobody, kdy bylo možné zvěstovat evangelium dětem v našich národech. Chci poděkovat všem pracovníkům DM, všem členům Národní rady, kteří nesli zodpovědnost za realizování programu DM i za zajištění všech potřeb pro pracovníky.(Národní rada DM v roce 2010.) 

Chci poděkovat všem bratřím a sestrám, kteří této práci ochotně pomáhali nebo ji podporovali modlitbami a finančně.   Chci poděkovat všem, kteří nyní vedou děti k následování Pána Ježíše.   Kéž Pán všem bohatě žehná a přidává nové pracovníky do tohoto nesmírně důležitého Božího díla. Stále máme na mysli slova Pána Ježíše: „Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých.“ Mat.18,14.

Další informace