25 let služby Dětské misie v ČR

Již téměř 80 let si Bůh používá Dětskou misii (originální anglický název Child Evangelism Fellowship® - CEF) k tomu, aby doručil poselství o své lásce a záchraně v Pánu Ježíši Kristu k dětem po celém světě. Dětská misie je biblicky orientovaná celosvětová mezidenominační organizace, která prostřednictvím znovuzrozených křesťanů naplňuje tři základní cíle:

1.     přinést evangelium dětem, které jej dosud neslyšely;

2.     utvrzovat je ve víře pravidelným vyučováním;

3.     začlenit je do nejbližšího církevního sboru. 

V letošním roce si Dětská misie (DM) v ČR připomíná 25. výročí oficiální registrace v tehdejší ČSFR.

Historie CEF se začala psát na počátku minulého století ve Spojených státech. Její zakladatel, Jesse Irvin Overholtzer, vyrůstal v křesťanské rodině. Když byl ve svých dvanácti letech Božím slovem obviněn z hříchu a hledal pomoc u své matky, uslyšel jen strohou odpověď: „Jsi na to ještě moc malý.“ Přijal Krista až na vysoké škole. Mnohem později, když už byl pastorem, četl v jednom kázání Charlese Spurgeona větu: „Dítě ve věku pěti let, které je dobře vyučováno, může opravdově uvěřit a být znovuzrozeno stejně jako dospělý.“ Aby si ověřil tuto prohlášení, začal pastor Overholtzer vyučovat děti a viděl, jak Bůh mění jejich srdce. V roce 1937 založil CEF, která s postupem let dorostla v největší světovou evangelizační společnost se zaměřením na děti.

První misionáři CEF přišli do Evropy už v roce 1946. Mezi nimi byla i Mildred Droppová (Loucká). Působila v Československu od roku 1947, ale již o dva roky později byla jako nežádoucí komunistickými úřady vypovězena. Přesto se podařilo přeložit velké množství textů, dovézt první názorné pomůcky, navázat první kontakty. Na její práci mohla v roce 1967 navázat Trudy Kuhlmanová. I přes nebezpečí na hranicích dovážela literaturu, pomůcky, navazovala kontakty, organizovala tajné kurzy. Jedna příhoda velmi přesně vystihuje Trudinu službu a lásku ke ztraceným dětem. Když jednou přejížděla hranici s autem naloženým flanelografy a jinou literaturou, celník ji zastavil a chtěl vidět kufr. Začal velmi pečlivě prohlížet materiály. „To je propaganda!“ zvolal. Trudy, skoro o polovinu menší než on, se na něj podívala svýma upřímnýma očima a sladce řekla: „Ale to je dobrá propaganda!“

Lidé v naší zemi byli přímo hladoví po všem, co jim o práci s dětmi předala. V roce 1968 Trudy zorganizovala kurz pro pracovníky z Československa v rakouském Saltzerbadu, na kterém vyučoval také evropský ředitel CEF, br. Sam Doherty. O rok později se podobný kurz za významného přispění faráře Kaczmarczyka konal v utajení v hotelu Rudá hvězda v Hrubé Vodě u Olomouce. Od roku 1970 byly pod hlavičkou Kostnické jednoty organizovány podzimní jednodenní konference pro pracovníky s dětmi v Praze, na které se po léta sjížděli účastníci z celé republiky.

Po revoluci začal na pozvání bratra faráře Kaczmarczyka a Daniela Coufala bratr Doherty znovu přijíždět a vyučovat. V roce 1991 uzrálo rozhodnutí registrovat DM jako občanské sdružení napojené na světovou organizaci CEF. Centrem se stala Bratislava a národním ředitelem byl jmenován br. Jozef Kováč. Po rozdělení země byla v roce 1993 registrována DM v ČR s centrem v Příboře. Vedením služby byla pověřena s. Libuše Pavelková, která s manželem Františkem obětavě sloužila až do konce roku 2008. V současné době vedou službu manželé Šikulovi ze SCEAV v Albrechticích u Českého Těšína.

DM má několik typů programů. Těmi nejdůležitějšími jsou pětidenní kluby a Kluby dobré zprávy. Jsou to asi hodinové programy, které oslovují děti evangeliem uzpůsobeným jejich věku a sděleným v jejich prostředí (na sídlištích, hřištích, v bytech, školách nebo veřejných prostorách). Tyto aktivity doplňuje služba korespondenčních kurzů a letních táborů. DM rovněž vydává množství literatury a pomůcek pro vyučování. Nedílnou součástí služby DM je příprava učitelů na seminářích, šestidenních kurzech „Efektivní vyučování dětí“ (EVD) a tříměsíčních Vzdělávacích a výcvikových institutech.

Zcela novým nástrojem služby jsou od letošního listopadu korespondenční kurzy pro děti na webu na stránce www.hledejanajdi.cz. Stránka nabízí interaktivní obsah a umožňuje dítěti efektivně a anonymně komunikovat s vyškolenými průvodci. Aplikaci mohou děti spustit také na tabletu nebo mobilním telefonu.

Možná, že i vám leží na srdci skličující duchovní stav dětí kolem nás. Využijme toho, že děti jsou dobře oslovitelnou věkovou skupinou. Modlete se za ně a dejte se Bohu k dispozici. Možná se můžete stát součástí týmu Dětské misie, ať už v nějaké konkrétní službě, nebo jako ti, kteří službu podepírají svými modlitbami. Stojí za to věnovat se dětem a má to krásné zaslíbení Pána Ježíše: „A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.“ (Matouš 18, 5)

Při první schůzce nového dětského klubu v Brně na jaře letošního roku mi uvízly v paměti dvě děti. Asi devítiletý chlapec mi řekl, že mu o Bohu zatím nikdo nic neřekl. Postupně se z něj stal horlivý posluchač a čtenář Bible a v létě jel na svůj první tábor s místním sborem AC. Dívka mi při prvním setkání řekla, že její dědeček chodí ke Svědkům Jehovovým a i ona s ním začala chodit. Chlapce před námi nikdo neoslovil, v případě dívky si někdo jiný pospíšil a předešel nás. Jak to bude s dětmi v našich rodinách a sousedství?   

Ing. Zbyšek Šikula, ředitel DM v ČR, www.detskamisie.cz

Další informace