10. mezidenominačního setkání žen

„Vylévej své srdce jako vodu před tváří Panovníka. Zvedej k němu své dlaně za život svých dětí…“    Pláč Jeremiášův 2, 19

Téma 10. mezidenominačního setkání žen v KC Svibice mělo název „Máma do nepohody“ a  přednášející, Nela Klapa z Polska, ve svých seminářích mluvila o tom, co doopravdy potřebují naše děti, o důležité roli ženy jako matky a jak pomoct našim „puberťákům“, abychom to všichni ve zdraví přežili☺

Na toto setkání jsem šla již jako matka čtyř dětí a asi nejvíce jsem se těšila na poslední seminář. S oblibou říkám, že věkový rozdíl mezi našimi dětmi jsou „pětiletky“. 16, 11, 6 a 1. Pán Bůh nám tyto děti svěřil na velice krátký čas, abychom je připravili pro život a pro opuštění domova. Toto setkání mi dalo  odpovědi na hodně otázek, přijala jsem povzbuzení i napomenutí v oblasti výchovy i duchovního vedení svých dětí. Plakala jsem radostí i smutkem, mnohé věci jsem pochopila a pro mnohé se rozhodla.

Stormie Omartian ve své knize Moc modlitby rodičů píše: „Boj o životy našich dětí se odehrává na kolenou. Nemodlit se je jako sedět a z dálky se dívat, jak na naše děti dopadají střely ze všech stran.“

Co tedy doopravdy potřebují naše děti?  

Náš čas. Věnovat dítěti dostatek svého času. Materiální zabezpečení i zájmové  kroužky jsou velmi důležité. Naším hlavním úkolem a zodpovědností je však naučit dítě budovat zdravé a silné vztahy, zvládat prohry, mít zralé postoje, nemyslet jenom na své dobro a nehnat se pouze za vlastním úspěchem.

K tomu je potřebný správný postoj otce, péče matky, společný rodinný čas a projevování emocí v rodině.   

Opravdový zájem a čas otce je pro vývoj a budoucí život dítěte klíčový. Jeho pozitivní příklad, podílení se na výchově, pochvala a povzbuzení, chování se k manželce. Shodli jsme se společně na tom, že tuto přednášku by měli slyšet i naši manželé – otcové nebo dědečci.   

Dělejme něco spolu jako rodina a pravidelně, každý den, si čtěme společně z Bible. Satan se všemožně snaží, aby byla Bible v našich rodinách zamčenou knihou. Proč? Protože ví, že Boží Slovo má moc měnit lidský život.

Stačí krátký úsek, 15 – 20 minut. Popovídat si pak o obsahu, o tom, co nás tento text učí a jak jej prakticky aplikovat do života. Pak se za ty věci modlit. Bůh dělá vše ve svém čase a společný rodinný čas se může stát jedinou záchranou života našeho dítěte. Najít si tento čas je našim úkolem, podílem a zodpovědností před Bohem.

Nikdy není pozdě začít! Rozhodnutí pomáhá začít, disciplína pomáhá dokončit to!

Verbální i neverbální projevy emocí jsou velmi silným faktorem v rodině i v manželství.  Děti potřebují vidět, že jejich rodiče se opravdu milují. Nebojme se laskavých gest, objetí, pohledů i doteků. Nestyďme se vyjádřit si lásku slovy. Naše děti to vidí, vnímají a rozhoduje to o jejich budoucím pohledu na své vlastní manželství.

Úžasní Boží muži měli úžasné matky! Dobrá matka dává dětem čas, modlitební boj a dobrý příklad.

Jochebed – matka Mojžíše, Anna – matka Samuele a Alžběta – matka Jana Křtitele nám byly dány jako příklad.

Za krátký čas můžeme a měly bychom dát dítěti základy pro jeho budoucí život. Náš rozhodující vliv na dítě je v předškolním věku. Vkládejme do nich to, co trvá věčně a radujme se z toho, že můžeme být s dětmi doma. Dávejme jim svůj čas a zasévejme do nich Boží Slovo. Propojme Bibli s každodenním životem a aplikujme ji do běžných situací jako je vaření, úklid nebo hraní si venku na zahradě.

Mějme čas na rozhovory o různých tématech, čas na práci i zábavu. Motivujme děti, aby žily život pro Boha, ne pro své sobectví.

Modleme se za své děti! Každý den, konkrétně, vytrvale a bez konce. Naše modlitby je můžou provázet i po opuštění domova.

Buďme dobrým příkladem a žijme podle toho, co mluvíme. Spravedlivě, bezúhonně, podle Božích pravidel. Děti vidí, jak žijeme a učí se podle toho. Způsob mluvy, budování vztahů, životní styl i reakce v různých situacích jsou pro naše děti příkladem. Nejvíce učíme přes to, co „nevědomky“ děláme.

Miluješ Boha? Miluj i Jeho slovo.

Jeden z autorů křesťanských knih si vzpomíná na svoji maminku takto: “Pamatuji si, že to, co mně vždycky doma čekalo, byla teplá kuchyň, pozitivní perspektivy a doufání v Boha i v nejtěžších situacích.“

A na závěr, jak přežít s puberťákem?

Když si přečteme Přísloví 1, 7 – 15, najdeme některé z odpovědí.

Poznání Boha, poučení rodičů a opravdová, dobrá přátelství jsou klíčové oblasti, které našim dorůstajícím dětem pomůžou v období puberty.

Poznávání Boha doma v rodině i ve sboru. Společné i samostatné čtení Bible a účast na nedělních shromážděních a životě sboru. Za tyto oblasti máme jako rodiče zodpovědnost, dokud naše děti s námi žijí pod jednou střechou a nejsou plnoleté. Pokud v tomto období děti „necháme být“, prohrajeme zápas o jejich život.

Poučení a příklad rodičů zahrnuje rozhovory, naslouchání, snahu pochopit, co dítě mluví doopravdy a jaké emoce se za jeho slovy skrývají. Bojujme o vztah, ne o svoji pravdu.

Pravidla pro rozhovor? Zamysli se, než odpovíš, dej pryč, co nebuduje, nekritizuj, neútoč, nenič, nezraňuj a nerozmlouvej pod vlivem špatných emocí.

Dospělost je schopnost zvládat a ovládat své emoce. Nauč tomu své dítě.

Vytyč dítěti hranice – měj shovívavost a trpělivost a vzpomeň si, že i „vůl byl kdysi teletem“☺   Netrvej na nesmyslných věcech a když na něco říkáš „NE“, ať to je s vysvětlením „protože…“ Buďme schopni jasně definovat, co je dobré a co zlé v oblasti hudby, filmů, vztahů i přátelství.

Přátelství potřebují naši puberťáci jako sůl. Dělejme všechno proto, aby se naši mladí scházeli ve sboru, na táborech, měli kvalitní programy a akce. Jako rodiče si v tom navzájem pomáhejme!    

Do 5 let jsme pečovatelky. Od 6 do 10 let policajtky, od 11 do 18 let trenérky a od 19 let konzultantky.

Buďme tedy dobré pečovatelky, moudré policajtky, pořádné trenérky a vyhledávané konzultantky.

V tom všem nám Pán Bůh pomáhej! ☺

Klíčové biblické verše ke čtení:   Žalm 78, 6 – 7, Přísloví 7, 1 – 2, 1. Jana 2, 14, 2.Mojžíšova 2, 1-10, 5,Mojžíšova 6, 7, Pláč Jer. 2, 19, Jakub  5, 16, Lukáš 1, 5 – 6, Přísloví 20, 7, Přísloví 25, 26, Přísloví 6, 20 – 23, Přísloví 1, 7 – 15, Přísloví 18, 13, Přísloví 15, 28, Přísloví 18, 19, Přísloví 15, 4,Kazatel 3, 7  

P.S. Všechny tyto myšlenky a mnohem více najdete na webových stránkách www.oddivkyazpobabicku.cz. Všechny tyto myšlenky a mnohem více by měli slyšet i naši manželé, otcové a dědečci. Nelin manžel Zbyšek dělá přednášky  pro muže a společně dělají předmanželské i výchovní poradenství.

Bez dětí by byl náš dům uklizený, naše peněženka plná, ale naše srdce prázdné.

Další informace