X CamP 2013

V týdnu od 20. 7. do 27. 7. 2013 se konal evangelizační tábor XcamP ve Smilovicích. Tentokrát na téma „V JÁMĚ  LVOVÉ“.  Biblickým podkladem byla starozákonní kniha Daniel a jednotlivé odpolední evangelizace vycházely ze života proroka Daniele ve vyhnanství v Babylonu.

Evangelistou byl letos br. farář Jiří Chodura, který slouží ve sboru v Oldřichovicích, a pamatujeme si ho z dřívějších let, kdy byly tyto tábory v Tošanovicích, coby příjemného a vtipného moderátora programu. K těmto svým schopnostem přidal letos ještě úžasné vedení Pánem při každém svém slovu a vnímali jsme Boží požehnání a působení Ducha Svatého, kterým byl posilněn k zvládání tak těžkého a zodpovědného úkolu, který má evangelista, který předstupuje před velký dav dychtivých posluchačů a (možná) zvědavých mladých lidí: tak co nám dnes řekneš? Ústřední myšlenkou však není přemýšlení nad samotným Danielem, ale jeho vyznání z 6. kapitoly, 23. verše:  Můj Bůh . . .

Téma nedělní (1.) evangelizace bylo:  Co vybrat, když máš mnoho možností? A začalo se od 1. kapitoly knihy Daniel a jejich prvních veršů (1.-3.), kde je psáno o izraelských zajatcích, kteří se po obléhání Jeruzaléma ocitli na území dnešního Iránu ve městě Babylon. Daniel a jeho tři přátelé – všichni přibližně ve věku 13-17 let - se ocitli v jiné zemi, v jiné kultuře.  A tady je ta první volba: zůstat věrný tomu, v čem byl dosud vychován – ve víře v jednoho Boha, anebo se přizpůsobit prostředí, v němž je uctíváno mnoho božstev. Jak dnešní mladí lidé vybírají v možnostech, které mají,  pro jakou volbu se rozhodujeme?

Téma pondělní (2.) evangelizace bylo: Ne všechny změny prospívají. A četli jsme dál 1. kapitolu Daniele, verše 4.-7. Daniel a jeho přátelé procházejí prvními změnami: změny jména, změna jídelníčku, změna vzdělávání. Jejich jména dosud byla vyznáním jediného Boha, nová jména měla oslavovat boha Ako (bůh Měsíce), aby zapomněli na to, v čem byli vychováni: Daniel (Bůh je můj soudce) – Beltšasar(Ať Bel chrání můj život), Chananjáš (Bůh je milostivý) – Šadrak (Ako je milostivý), Mišael (Kdo je jako Bůh) – Méšak (Kdo je jako bůh Ako), Azarjáš (Bůh pomáhá)- Abed nego (Služebník Nega). Jak my se měníme, když procházíme změnami – dokážeme být stejní při bohoslužbách a v zaměstnání anebo jací jsme při evangelizaci a jací jsem pak doma? Jak nás změny ovlivňují, mění se naše srdce? Daniel a jeho tři kamarádi ve všech změnách obstáli.

Téma úterní (3.) evangelizace bylo: Co tě drtí v životě? Připomínám si verše 2. kapitoly (Nebúkadnesarův sen). Bojíš se budoucnosti? Kdo Ti radí ve Tvém životě? Na koho se obracíš? Volíš si své poradce mezi těmi, kteří vyznávají jediného Boha? Modlíte se spolu? Hledáš pomoc u Boha a stavíš na něm svou budoucnost? Spoléháš na Boha, když jsi v těžkostech – v rodině, ve škole, v zaměstnání? Výzva k modlitebním skupinkám ve sborech. Během celého týdne jsme mohli přinášet své modlitební prosby k symbolickému kříži, který byl  z hrubých trámů svázán lany a umístěn u podia. K tomuto kříži také přicházeli ti, kteří byli evangelizací osloveni a chtěli svěřit svůj další život Ježíši.

Téma středeční (4.) - večerní  evangelizace bylo: Když procházíš ohněm zkoušek. Kapitola 3. (Nebúkadnesarova socha) Klaníme se před bohy tohoto světa, jako jsou peníze – peníze mají moc (a nemusíš jich mít moc :-)).  Rostou kolem nás sochy, před kterými jsme se už možná sklonili, přestože toho o Kristu dost víme.  Při zkouškách víry, které přicházejí (bolesti fyzické i duševní, nemoci, pronásledování), se potřebujeme opřít o spolehlivost a tou je jen Bůh.  Bůh nás provede ohněm zkoušek. D3,17: Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit, …, vysvobodí nás. Ale i kdyby NE, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme.

Téma čtvrteční (5.) evangelizace bylo:  Můžeš povstat a žít. Kapitola 4.- Nebúkadnesarova pýcha způsobila jeho pád, naše pýcha působí náš pád. V Bohu máme novou naději, že budeme moci opět vstát. Pokušení pýchy existuje mezi námi stále: už když se učedníci ptali, kdo je největší v Božím království – to bylo pokušení pýchy. A Ježíš jim odpověděl: Kdo neuvěří a nepokoří se a nebude jako toto dítě, nedostane se do Božího království.  Můžeme být pyšní na to, čeho jsme dosáhli, co jsme vybudovali, co jsme získali, naše mysl je náchylná na pýchu. Kdo je největší? Ten kdo se pokoří. Kdo chce být první, buď služebníkem, kdo chce být první, buď poslední.

Téma páteční (6.) evangelizace bylo: Jaké je tvoje vyznání života? A ocitáme se v kapitole 6. Daniel ve lví jámě. Připomenu verš 23. – vyznání Danielovo: MŮJ BŮH poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Daniel zůstal věrný – po celý svůj život. Ve lví jámě se ocitl přibl.ve svých 60-ti letech, to již vládl v Babylónu třetí král v pořadí.

Jaké je naše vyznání – naše motto života? Pro co žijeme? Jaké motto by nám přisoudili naši přátelé, naši nejbližší a co by o našem životním mottu řekl Bůh? Nejsou naším vyznáním různé filmy, internet, majetek, peníze? 
Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Toto je vyznání  života s Ježíšem Kristem.

ZNOVU HLEDÍM NA KŘÍŽ, KAM JSI ŠEL KVŮLI NÁM, JSEM POKOŘEN TVOU LÁSKOU, SRDCE ZLOMENÉ MÁM. ZNOVU DÍKY VZDÁVÁM, ZNOVU TI SVŮJ ŽIVOT CHCI DÁT.

Další informace