Krvavý měsíc na obzoru

Kniha:   Krvavý měsíc na obzoru

Autor:  Pete Grieg, Dave Roberts

Krvavý měsíc na obzoru je kniha, ve které jsou popsány mnohé příběhy, které se odehrály v průběhu několika let v řadě různých kultur a inspirovala i mladé lidi k „založení“ modlitební místnosti v našem městě.

Tato kniha vypráví o modlitebním hnutí 24-7, podněcuje k přímluvným modlitbám a k misii po celém světě. Přidat se může každý, i když nikdo nedostane členský průkaz. Krvavý měsíc, není jenom kniha, je to pozvání k modlitbám. Před první „modlitební místností“ stojí neotesaný rybář všech lidí – Petr a káže davům nejrůznějších kultur v Jeruzalémě.

Historie modliteb 24-7 začíná už začátkem 18. století, kdy hrabě Ludwig von Zinzendorf nabídnul azyl několika pronásledovaným poutníkům z Moravy a dovolil jim vybudovat si vesnici Ochranov (dodnes existuje jako Herrnhut) na okraji svého panství Berthelsdorf. Uprchlíci sem přicházeli mezi lety 1722 až 1732, kde byli perzekuováni. Zinzendorf, který se stal biskupem Jednoty bratrské, se moravským bratřím plně věnoval. Ještě na škole založil modlitební skupinku „Řád hořčičného zrna“ a zavázal se přísahou, že po zbytek života bude laskavý ke všem lidem, pravdivý vůči Bohu a že bude šířit evangelium po celém světě. V srpnu 1727 bylo v Ochranově zahájeno čtyřiadvacetihodinové setkání, které nakonec trvalo sto let. Moravská církev, která se za Zinzendorfova působení stala hybnou sílou modliteb, byla od počátku plně oddána ideálu křesťanské jednoty a dodnes je známá jako Jednota bratrská. Bůh s oblibou otřásá našimi očekáváními a zmocňuje se obyčejných životů – i tentokrát měl v plánu něco mimořádného. Okamžik, který měl význam pro řadu následujících let a který i pro nás může být znamením i zázrakem současné doby.

Život a dílo hraběte Zinzendorfa podnítilo několik mladých lidí k založení modlitebních místností, kterým se říkalo i „Kotelny“. Chtěli tím naznačit, že to jsou místa, na která můžou chodit křesťané, ale i nekřesťané, kteří mají potřebu rozmlouvat s Bohem a sundat ze sebe špínu hříchu. A opravdu tam přicházeli i lidé závislí na drogách a alkoholu. Mnohým z nich vztah s Bohem pomohl dostat se ze závislosti a někteří se stali dokonce i vzorem modlitebníků pro ostatní.

Nejlepší forma modlitby, nebo pevně daná metoda neexistuje. Máme-li modlitební nápad, který oslaví Boha a zprostředkovává možnost hovořit s Nim, nebo slyšet Jeho hlas, pak je v pořádku, že to chceme realizovat. Skutečné přímluvy však nejsou možné, dokud nedovolíme, aby nám na srdci leželo to, co má na srdci Bůh.

Modlitební místnost není duchovní automat, ze kterého po vhození modlitby místo mince vypadne vyplněná prosba. Modlitební místnost je místo, kde milující Otec čeká, až přijdou Jeho děti a schovají se v Jeho objetí. Je to místo, kde můžeme prožít pokoj, abychom jej později mohli předávat dál. Modlit se znamená spočinout v náručí nebeského Otce, ne roztočit nějaký obrovský duchovní stroj, odpočívat se stálým vědomím Boží přítomnosti v našich životech. Modlitba nespočívá v tom, že chceme „někde něco“ změnit, ale jde především o změnu „uvnitř“. Přináší neuvěřitelné odpovědi na nejniternější potřeby. A jak zjistíme, že jsme se modlili už dost?...... Nedopřejme pokoje sobě, ani Bohu. Bůh nás volá k ještě většímu nasazení i poté, co odejdeme z modlitební místnosti a zapadneme do koloběhů svých životů.

Modlitby 24/7 jsou úžasnou příležitostí k rozvíjení kreativity v modlitbě, ale především si tam můžeme více uvědomit a možná se i naučit, že středem naší služby je modlitba a středem našich modliteb je služba. Ale chce-li Bůh povolat naši nezávislou mysl a samolibě spokojenou duši zpět do stavu duchovní blízkosti, musí nejdřív vrátit cit do našich otupělých srdcí. Bůh nám někdy dává sůl na jazyk, abychom po Něm mohli žíznit. Tu sůl někdy nesou naše vlastní slzy.

Přátelé, svým příspěvkem a hlavně myšlenkami z knihy KRVAVÝ MĚSÍC NA OBZORU jsem vám chtěla trochu přiblížit hnutí 24/7, povzbudit vás k návštěvě modlitební místnosti, která je v suterénu farní budovy ČCE Na Rozvoji, ale i ke koupi a přečtení zmíněné knihy. Do modlitební místnosti se můžete přihlásit na adrese www.modlitby24-7.cz/ceskytesin. Můžete tam s Pánem prožít opravdu intimně krásné chvíle. Možná někdo namítne, že modlit se může i doma, ale věřte, že to není to samé... Zkuste to :-). Zkuste třeba vstát a jít tam o půlnoci, nebo i později… to člověk kromě modlitby (která je samozřejmě nejdůležitější) musí „obětovat“ i trochu svého pohodlí a udělat pro Pána „něco víc“, než si jenom kleknout v teple u své postele. Přeji vám požehnaný čas s Pánem, ať už ho prožijete kdekoliv.

A nezapomeňte, že v Ježíšově blízkosti se šereda stává krasavcem a největší třídní strašpytel opěvovaným hrdinou.

Další informace